12 June 2010

โน๊ตสากลเพลงลูกทุ่งไทย เพลง ล้นเกล้าเผ่าไทย ศิลปิน สายัณห์ สัญญา

เพลง : ล้นเกล้าเผ่าไทย
ศิลปิน : สายัณห์ สัญญา

ล้นเกล้า เผ่าไทย
ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ
ขอ อภิวาท เบื้องบาทองค์ ภู-มิพล
ยามใดไพร่ฟ้า ชาวประชายากจน
ทรงห่วง กังวล ดั่งหยาดฝนชะโลมพื้นหล้า

ถึงว่าป่าดง พฤกษ์ไพรพง ทรงสู้ดั้นด้น
ถึงกายหมองหม่น แดดฝนไม่คิดนำพา
ร่วมสุขร่วมทุกข์ ทุกข์หรือสุขมีมา
ทรงแผ่ เมตตา ให้ชาวประชาชื่นใจ

มิ่งขวัญดวงใจ ชาวไทยทั้งผอง
ทอแสงเรืองรอง ผุดผ่องดังร่มโพธิ์ใหญ่
พระบารมี เป็นที่ ลือขานนามไกล
ข้าบาท ภูมิใจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงศ์จักรี

เหนือยิ่ง สิ่งใด เหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่ง
เหมือนเป็นขวัญมิ่ง พักพิงยามทุกข์ภัยมี
ชาวไทยแหนหวง ยิ่งกว่าดวงชีวี
แม้นใครย่ำยีใต้ฝ่าธุลี ขอพลีชีพแทน

No comments:

Post a Comment